Ahoi Mata Ki Aarti in Hindi & English: आरती अहोई माताः माता जय अहोई माता

Ahoi Mata Ki Aarti Lyrics in Hindi Ahoi Mata Ki Aarti in Hindi|| जय अहोई माता,जय अहोई माता ।तुमको निसदिन ध्यावत,हर विष्णु विधाता ॥॥ ॐ जय अहोई माता॥ब्रह्माणी, रुद्राणी, कमला,तू ही है जगमाता ।सूर्य-चन्द्रमा ध्यावत,नारद ऋषि गाता ॥॥ ॐ जय अहोई माता॥ माता रूप निरंजन,सुख-सम्पत्ति दाता ।जो कोई तुमको ध्यावत,नित मंगल पाता ॥॥ ॐ जय अहोई […]

Ahoi Mata Ki Aarti in Hindi & English: आरती अहोई माताः माता जय अहोई माता Read More »