Sanskrit letters: Sanskrit Alphabet Letters (संस्कृत वर्णमाला)

Join Our WhatsApp Channel Join Now
Join Our Telegram Channel Join Now

Sanskrit letters: संस्कृत के अक्षर संस्कृत भाषा को समझने और उपयोग करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भले ही वे सबसे पुरानी और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली लेखन प्रणालियों में से एक हैं, लेकिन आज इसका उपयोग इतना विविध है कि यह जानना लगभग असंभव है कि कोई उन्हें लिखना जानता है या नहीं।

यह जानने के एक से अधिक तरीके हैं कि कोई शब्द अर्थपूर्ण और स्पष्ट है या नहीं। अर्थ और स्पष्टता प्राप्त करने के लिए, आपको अपनी भाषा में बच्चे के नाम के प्रत्येक अक्षर की बारीकियों में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। आपके बच्चे के नाम वाले अक्षर प्रभावित करते हैं कि वह क्या महसूस करेगा, देखेगा, सुनेगा, स्वाद लेगा, और शायद बड़े होने पर भी कहेगा। प्रत्येक अक्षर की अपनी अनूठी आवाज और अर्थ होता है

Sanskrit letters: Sanskrit Alphabet Letters (संस्कृत वर्णमाला) और नए शब्दावली शब्दों या वाक्यांशों को सीखकर सुधार किया जा सकता है जो आपके लिए विशेष अर्थ रखते हैं। यदि आप प्रत्येक अक्षर में महारत हासिल कर सकते हैं, तो आप अपने पढ़ने के कौशल में सुधार कर सकते हैं या अधिक जटिल पाठों को अधिक धाराप्रवाह समझ सकते हैं। क्या ये छह आसान टिप्स संस्कृत के अक्षरों को आपके लिए आसान बनाने में मदद करते हैं? आइए देखते हैं:

Sanskrit letters: Sanskrit Alphabet Letters (संस्कृत वर्णमाला)

स्वराः – swarah (vowels) Sanskrit letters

अ आ उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ऐ ओ 
aā ī  uūṛ  ṝ  ḷ ai o  au

स्वराश्रितौ  Sanskrit letters

ंं – अनुस्वारः    ंः – विसर्गः
ṃ – anusvāraḥ    ḥ – visargaḥ

व्यञ्जनानि (consonants)

 • क्  ख्  ग  घ्  ङ्
 • k  kh  g  gh  ṅ
   
 • च्  छ्  ज्  झ्  ञ्
 • c  ch  j  jh  ñ
   
 • ट्  ठ्  ड्  ढ्  ण्
 • ṭ  ṭh  ḍ  ḍh  ṇ
   
 • त्  थ्  द्  ध्  न्
 • t  th  d  dh  n
   
 • प्  फ्  ब्  भ्  म्
 • p  ph  b  bh  m
   
 • य्  र्  ल्  व्
 • y  r  l  v
 • श्  ष्  स्
 • ś  ṣ  s
   
 • ह्
 • h
Sanskrit letters: Sanskrit Alphabet Letters (संस्कृत वर्णमाला)
Sanskrit letters: Sanskrit Alphabet Letters (संस्कृत वर्णमाला)

Devanāgarī conjunct consonants /Sanskrit letters

क्कक्खक्गक्घक्ङक्चक्छक्जक्झक्ञक्टक्ठक्डक्ढक्णक्तक्थक्दक्धक्नक्पक्फक्बक्भक्मक्यक्रक्लक्ळक्वक्शक्षक्सक्ह
ख्कख्खख्गख्घख्ङख्चख्छख्जख्झख्ञख्टख्ठख्डख्ढख्णख्तख्थख्दख्धख्नख्पख्फख्बख्भख्मख्यख्रख्लख्ळख्वख्शख्षख्सख्ह
ग्कग्खग्गग्घग्ङग्चग्छग्जग्झग्ञग्टग्ठग्डग्ढग्णग्तग्थग्दग्धग्नग्पग्फग्बग्भग्मग्यग्रग्लग्ळग्वग्शग्षग्सग्ह
घ्कघ्खघ्गघ्घघ्ङघ्चघ्छघ्जघ्झघ्ञघ्टघ्ठघ्डघ्ढघ्णघ्तघ्थघ्दघ्धघ्नघ्पघ्फघ्बघ्भघ्मघ्यघ्रघ्लघ्ळघ्वघ्शघ्षघ्सघ्ह
च्कच्खच्गच्घच्ङच्चच्छच्जच्झच्ञच्टच्ठच्डच्ढच्णच्तच्थच्दच्धच्नच्पच्फच्बच्भच्मच्यच्रच्लच्ळच्वच्शच्षच्सच्ह
छ्कछ्खछ्गछ्घछ्ङछ्चछ्छछ्जछ्झछ्ञछ्टछ्ठछ्डछ्ढछ्णछ्तछ्थछ्दछ्धछ्नछ्पछ्फछ्बछ्भछ्मछ्यछ्रछ्लछ्ळछ्वछ्शछ्षछ्सछ्ह
ज्कज्खज्गज्घज्ङज्चज्छज्जज्झज्ञज्टज्ठज्डज्ढज्णज्तज्थज्दज्धज्नज्पज्फज्बज्भज्मज्यज्रज्लज्ळज्वज्शज्षज्सज्ह
झ्कझ्खझ्गझ्घझ्ङझ्चझ्छझ्जझ्झझ्ञझ्टझ्ठझ्डझ्ढझ्णझ्तझ्थझ्दझ्धझ्नझ्पझ्फझ्बझ्भझ्मझ्यझ्रझ्लझ्ळझ्वझ्शझ्षझ्सझ्ह
ञ्कञ्खञ्गञ्घञ्ङञ्चञ्छञ्जञ्झञ्ञञ्टञ्ठञ्डञ्ढञ्णञ्तञ्थञ्दञ्धञ्नञ्पञ्फञ्बञ्भञ्मञ्यञ्रञ्लञ्ळञ्वञ्शञ्षञ्सञ्ह
ण्कण्खण्गण्घण्ण्ण्छण्जण्झण्ञण्टण्ठण्डण्ढण्णण्तण्थण्दण्धण्नण्पण्फण्बण्भण्मण्यण्रण्लण्ळण्वण्शण्षण्सण्ह
त्कत्खत्गत्घत्ङत्चत्छत्जत्झत्ञत्टत्ठत्डत्ढत्णत्तत्थत्दत्धत्नत्पत्फत्बत्भत्मत्यत्रत्लत्ळत्वत्शत्षत्सत्ह
थ्कथ्खथ्गथ्घथ्ङथ्चथ्छथ्जथ्झथ्ञथ्टथ्ठथ्डथ्ढथ्णथ्तथ्थथ्दथ्धथ्नथ्पथ्फथ्बथ्भथ्मथ्यथ्रथ्लथ्ळथ्वथ्शथ्षथ्सथ्ह
XXद्गद्घXXXXXXXXXXXXXद्दद्धद्नXXद्बद्भद्मद्यद्रXXद्वXXXX
ध्कध्खध्गध्घध्ङध्चध्छध्जध्झध्ञध्टध्ठध्डध्ढध्णध्तध्थध्दध्धध्नध्पध्फध्बध्भध्मध्यध्रध्लध्ळध्वध्शध्षध्सध्ह
न्कन्खन्गन्घन्ङन्चन्छन्जन्झन्ञन्टन्ठन्डन्ढन्णन्तन्थन्दन्धन्नन्पन्फन्बन्भन्मन्यन्रन्लन्ळन्वन्शन्षन्सन्ह
प्कप्खप्गप्घप्ङप्चप्छप्जप्झप्ञप्टप्ठप्डप्ढप्णप्तप्थप्दप्धप्नप्पप्फप्बप्भप्मप्यप्रप्लप्ळप्वप्शप्षप्सप्ह
फ्कफ्खफ्गफ्घफ्ङफ्चफ्छफ्जफ्झफ्ञफ्टफ्ठफ्डफ्ढफ्णफ्तफ्थफ्दफ्धफ्नफ्पफ्फफ्बफ्भफ्मफ्यफ्रफ्लफ्ळफ्वफ्शफ्षफ्सफ्ह
ब्कब्खब्गब्घब्ङब्चब्छब्जब्झब्ञब्टब्ठब्डब्ढब्णब्तब्थब्दब्धब्नब्पब्फब्बब्भब्मब्यब्रब्लब्ळब्वब्शब्षब्सब्ह
भ्कभ्खभ्गभ्घभ्ङभ्चभ्छभ्जभ्झभ्ञभ्टभ्ठभ्डभ्ढभ्णभ्तभ्थभ्दभ्धभ्नभ्पभ्फभ्बभ्भभ्मभ्यभ्रभ्लभ्ळभ्वभ्शभ्षभ्सभ्ह
म्कम्खम्गम्घम्ङम्चम्छम्जम्झम्ञम्टम्ठम्डम्ढम्णम्तम्थम्दम्धम्नम्पम्फम्बम्भम्मम्यम्रम्लम्ळम्वम्शम्षम्सम्ह
य्कय्खय्गय्घय्ङय्चय्छय्जय्झय्ञय्टय्ठय्डय्ढय्णय्तय्थय्दय्धय्नय्पय्फय्बय्भय्मय्यय्रय्लय्ळय्वय्शय्षय्सय्ह
र्कर्खर्गर्घर्ङर्चर्छर्जर्झर्ञर्टर्ठर्डर्ढर्णर्तर्थर्दर्धर्नर्पर्फर्बर्भर्मर्यर्रर्लर्ळर्वर्शर्षर्सर्ह
ल्कल्खल्गल्घल्ङल्चल्छल्जल्झल्ञल्टल्ठल्डल्ढल्णल्तल्थल्दल्धल्नल्पल्फल्बल्भल्मल्यल्रल्लल्ळल्वल्शल्षल्सल्ह
ळ्कळ्खळ्गळ्घळ्ङळ्चळ्छळ्जळ्झळ्ञळ्टळ्ठळ्डळ्ढळ्णळ्तळ्थळ्दळ्धळ्नळ्पळ्फळ्बळ्भळ्मळ्यळ्रळ्लळ्ळळ्वळ्शळ्षळ्सळ्ह
व्कव्खव्गव्घव्ङव्चव्छव्जव्झव्ञव्टव्ठव्डव्ढव्णव्तव्थव्दव्धव्नव्पव्फव्बव्भव्मव्यव्रव्लव्ळव्वव्शव्षव्सव्ह
श्कश्खश्गश्घश्ङश्चश्छश्जश्झश्ञश्टश्ठश्डश्ढश्णश्तश्थश्दश्धश्नश्पश्फश्बश्भश्मश्यश्रश्लश्ळश्वश्शश्षश्सश्ह
ष्कष्खष्गष्घष्ङष्चष्छष्जष्झष्ञष्टष्ठष्डष्ढष्णष्तष्थष्दष्धष्नष्पष्फष्बष्भष्मष्यष्रष्लष्ळष्वष्शष्षष्सष्ह
स्कस्खस्गस्घस्ङस्चस्छस्जस्झस्ञस्टस्ठस्डस्ढस्णस्तस्थस्दस्धस्नस्पस्फस्बस्भस्मस्यस्रस्लस्ळस्वस्शस्षस्सस्ह
ह्कह्खह्गह्घह्ङह्चह्छह्जह्झह्ञह्टह्ठह्डह्ढह्णह्तह्थह्दह्धह्नह्पह्फह्बह्भह्मह्यह्रह्लह्ळह्वह्शह्षह्सह्ह
Sanskrit letters: Sanskrit Alphabet Letters (संस्कृत वर्णमाला)

Sanskrit letters: Sanskrit Alphabet Letters (संस्कृत वर्णमाला) अपने स्वयं के नामों पर परिभाषित करें, भेद करें और संकेत दें

यदि आप एक भाषा मास्टर के रूप में खुद को कम स्पष्ट करना चाहते हैं, तो आप इसके बजाय अपने स्वयं के नामों का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। आप अपने स्वयं के शब्दों का उपयोग करके अपने नाम विकल्पों के पीछे वास्तविक अर्थ पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका नाम रूपा है, तो आप “रूपा” के बजाय अपनी भाषा में “रूपा” कहने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आपको कोई ऐसा शब्द नहीं मिलता है जो उस व्यक्ति का वर्णन करता हो जो आप हैं, तो इसके बजाय “मेरा नाम है…” कहने का प्रयास करें। इससे आपको उस व्यक्ति का नाम याद रखने में मदद मिलती है, भले ही आप उसका नाम न जानते हों।

अपना खुद का प्रयास करें

जब आप कोई नई भाषा सीख रहे हों तो अपने स्वयं के नामों का उपयोग करना सहायक हो सकता है। यह एक संकेत भी हो सकता है कि आपको कुछ अभ्यास की आवश्यकता है। उन Sanskrit शब्दों को आज़माएं जिनका आपके लिए कोई अर्थ नहीं है, उन शब्दों के बजाय जो आपके लिए अर्थ रखते हैं। शब्दों को सीखने से पहले उन्हें अर्थ दें और उनके साथ कोई महत्वपूर्ण प्रगति करें।

सीखने के लिए शब्द खोजें

सीखने के लिए Sanskrit शब्द खोजना एक लड़ाई है। अपनी रोज़मर्रा की Sanskrit भाषा में उपयोग करने के लिए शब्दों को ढूँढ़ना बाकी है। सौभाग्य से, इसमें सहायता के लिए बहुत सारे ऑनलाइन संसाधन हैं।

Sanskrit शब्दावली का प्रयोग करें

नए शब्दावली शब्द सीखने से आपको अपनी भाषा की बारीकियों को समझने में मदद मिल सकती है और आपकी पोस्ट की सामग्री को सभी दर्शकों के लिए अधिक समझने योग्य बना सकता है। आपके लिए विशेष अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग करके आप गलतफहमियों और गलतफहमियों से बच सकते हैं।

Sanskrit उच्चारण के बारे में मत भूलना

किसी भाषा को बुरी तरह पढ़ना और बोलना दीर्घकालिक दायित्व हो सकता है। यह आपको उन मूल्यवान वाक्यांशों या शब्दों से भी वंचित कर सकता है जिनका सामना आपने अपनी पिछली भाषा सीखने में किया होगा। बेशक, आपको ऐसे शब्द कहने की ज़रूरत नहीं है जो आपने पहले कभी ज़ोर से नहीं सुने हों। शब्दावली शब्दों या विशिष्ट ध्वनियों या शब्दों की बारीकियों पर नज़र रखने से बचने के लिए, उन्हें धीरे से या कानों के नीचे भी बोलना सीखें।

यह आपको मन-मांसपेशियों के संचार में बने रहने में मदद कर सकता है, जैसे ही आप इसे टाइप करते हैं “नमस्ते, इस संदेश के अनुवाद में कोई समस्या है”। जब आप नए शब्द सीख रहे हों, तो अपने भाषण में सूक्ष्म समायोजन करने का भी अभ्यास करें, जैसे स्वर जोड़ना और व्यंजन हटाना।

निष्कर्ष

Sanskrit नए शब्द और वाक्यांश सीखना आपकी भाषा को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। यह गलती से नया स्लैंग बनाने का एक शानदार तरीका भी हो सकता है जो आपकी योजना से अधिक उपयोगी हो सकता है। उच्चारण वे बारीकियां हैं जो किसी शब्द को अद्वितीय और वर्णनात्मक बनाती हैं। इसके बारे में जाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे प्रभावी तरीका है कि आप अपने दम पर नए शब्दों और वाक्यांशों को आजमाएं। यदि आप पाते हैं कि आप नए शब्दों का उपयोग करने में बेहतर हो रहे हैं, तो उन्हें अपनी भाषा में प्रयोग करने का प्रयास करें। यदि आप उनका अक्सर पर्याप्त उपयोग नहीं करते हैं, तो उन्हें बार-बार उपयोग करने का प्रयास करें जब तक कि आप उनमें अच्छे न हो जाएं।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top