मंत्र: अलसस्य कुतः विद्या | Alasasya Kutah Vidya

Alasasya Kutah Vidya

|| Alasasya Kutah Vidya ||

Join Our WhatsApp Channel Join Now
Join Our Telegram Channel Join Now

अलसस्य कुतः विद्या,
अविद्यस्य कुतः धनम्।
अधनस्य कुतः मित्रम्अ,
मित्रस्य कुतः सुखम् ॥

हिन्दी भावार्थ:
आलसी इन्सान को विद्या कहाँ।
विद्याविहीन/अनपढ़/मूर्ख को धन कहाँ।
धनविहीन/निर्धन को मित्र कहाँ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top