Alasasya Kutah Vidya

मंत्र: अलसस्य कुतः विद्या | Alasasya Kutah Vidya

|| Alasasya Kutah Vidya || अलसस्य कुतः विद्या,अविद्यस्य कुतः धनम्।अधनस्य कुतः मित्रम्अ,मित्रस्य कुतः सुखम् ॥ हिन्दी भावार्थ:आलसी इन्सान को विद्या कहाँ।विद्याविहीन/अनपढ़/मूर्ख को धन कहाँ।धनविहीन/निर्धन को मित्र कहाँ।

मंत्र: अलसस्य कुतः विद्या | Alasasya Kutah Vidya Read More »